CHAMPIONSHIP FIGHTING CAMP

Regulamin uczestnika obozu CFC

 

I. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

1. Stosować się do regulaminu obozu i regulaminu ośrodka, w którym obóz CFC jest organizowany oraz do wszystkich regulaminów obowiązujących podczas obozu.
2. Wykonywać wszystkie polecenia kadry obozu: organizatora, wychowawców i trenerów
3. Stawiać się punktualnie na zbiórki, zajęcia programowe i posiłki oraz brać czynny udziału w zajęciach programowych oraz stosować się do harmonogramu dnia.
4. Przestrzegać zasad ciszy nocnej (podczas jej trwania uczestnik obozu nie może przebywać poza swoim miejscem zakwaterowania bez zgody organizatora – wychowawcy).
5. Przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania.
6. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki.
7. Odnosić się z szacunkiem do swoich kolegów i koleżanek, kadry obozu i innych osób.
8. Informować kadrę obozu o chorobie lub złym samopoczuciu. 9. Dbać o wyposażenie ośrodka oraz sprzęt sportowo – rekreacyjny wykorzystywany podczas zajęć oraz w czasie wolnym.
10. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie lub on sam, w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią.
11. Dbać o swoje rzeczy osobiste (szczególnie te wartościowe) lub przekazać je do depozytu.

 

II. Uczestnikowi obozu CFC zabrania się:

1. Bez zgody organizatora, wychowawców, oddalać się z miejsca zamieszkania lub miejsca zajęć.
2. Posiadać przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu uczestników.
3. Używać wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób.
4. Posiadać i palić wyrobów tytoniowych, posiadać i spożywać napojów alkoholowych, posiadać i zażywać narkotyków i środków o działaniu odurzającym. Nieprzestrzeganie tych zakazów będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z obozu z jednoczesnym poinformowaniem o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. W takim przypadku, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani odebrać usuniętego z obozu CFC uczestnika na własny koszt.
5. Posiadania oraz zażywania lekarstw, suplementów i innych wyrobów farmakologicznych bez wiedzy i zgody organizatora, wychowawcy oraz obozowej opieki medycznej.

 

III. Uczestnik obozu CFC ma prawo:

1. Zgłaszać kadrze obozu CFC uwagi o programie oraz organizacji zajęć.
2. Zwracać się w każdej sprawie do kadry obozu.
3. Korzystać z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora/ wychowawcy.
4. Złożyć na czas obozu, pieniądze i rzeczy wartościowe w depozycie u wychowawcy lub kierownika.

 

IV. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

1. Stosować się do regulaminu obozu i regulaminu ośrodka, w którym obóz CFC jest organizowany oraz do wszystkich regulaminów obowiązujących podczas obozu.
2. Wykonywać wszystkie polecenia kadry obozu: organizatora, wychowawców i trenerów
3. Stawiać się punktualnie na zbiórki, zajęcia programowe i posiłki oraz brać czynny udziału w zajęciach programowych oraz stosować się do harmonogramu dnia.
4. Przestrzegać zasad ciszy nocnej (podczas jej trwania uczestnik obozu nie może przebywać poza swoim miejscem zakwaterowania bez zgody organizatora – wychowawcy).
5. Przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania.
6. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki.
7. Odnosić się z szacunkiem do swoich kolegów i koleżanek, kadry obozu i innych osób.
8. Informować kadrę obozu o chorobie lub złym samopoczuciu. 9. Dbać o wyposażenie ośrodka oraz sprzęt sportowo – rekreacyjny wykorzystywany podczas zajęć oraz w czasie wolnym.
10. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie lub on sam, w przypadku, gdy jest osobą pełnoletnią.
11. Dbać o swoje rzeczy osobiste (szczególnie te wartościowe) lub przekazać je do depozytu.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli tu pozostaniesz uznamy że wyrażasz na to zgodę.